1. Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Trần Phương Thảo, Nguyễn Thanh Phương, Mark Bayley và Đỗ Thị Thanh Hương, 2017.Ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá basa(Pangasius bocourti). Effect of nitrite on physiological parameters and growth performance of basa catfish (Pangasius bocourti). (chấp nhận/accepted)
 2. Lê Thị Phương Mai,Trần Ngọc Hải,Đỗ Thị Thanh Hương, Dương Văn Ni, Võ Nam Sơn, 2016. Đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên cá sặc rằn (Trichogaster pectogalis) và khả năng nuôi cá ở tỉnh Hậu Giang trong điều kiện xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu (Effects of salinity on Snakeskin gourami (Trichogaster pectogalis) aquaculture under saline intrusion condition due to climate change in Hau Giang province). Số tạp chí 43(2016) Trang: 133-142 (https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-6090/baibao-30601.html)
 3. Tran Minh Phu,Do Thi Thanh Huong,Nguyen Thi Kim Ha, Tran Son Tuyen, Duong Thi My Tien, 2016. Effect of beta-glucans on hematological, immunoglobulins and stress parameters of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerling. Number 04. Page: 105-113 (https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-1870/baibao-28684.html).
 4. Võ Nam Sơn,Nguyễn Thanh Phương,Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Phan Thanh Lâm, Nguyễn Dương Anh, 2015. Khảo sát thành phần dinh dưỡng và lợi ích sử dụng bùn đáy ao nuôi cá tra trong nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long (Nutritional composition and benefit of using sediments from striped catfish pond to agriculture in the Mekong Delta). Số tạp chí 38. Trang: 116-123 (https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4013/baibao-21061.html)
 5. Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương and Phạm Thị Thanh Phương (2015). Tác động của cypermethrin và nhiệt độ lên biến đổi mô gan tụy tôm sú(Penaeus monodon) (Effects of Cypermethrine and temperature on the histological changes in hepatopancreas of black tiger shrimp (Penaeus monodon)). Tạp chi Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 36 (2015); Trang: 107-115.
 6. Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt, Lai Phước Sơn (2015). Ảnh hưởng độ mặn lên chu kỳ lột xác, sinh sản và tăng trưởng của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) (The effect of salinities on molting cycle, spawning and growth of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)). Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ số 38. Trang: 35-43
 7. Lý Văn Khánh, Phạm Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Phương (2014). Sự lựa chọn thức ăn của cá nâu bột(Scatophagus argus) (Food selectivity of spotted scat (Scatophagus argus) larvae). Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ số Chuyên đề Thủy sản. Trang: 145-157.
 8. Trương Hoàng Minh, Đào Minh Hải, Nguyễn Thanh Phương (2014). Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nghề nuôi cá tra(pangasianodon hypophthalmus)ở đồng bằng sông Cửu Long (The impacts of climate change on stripped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) aquaculture in the Mekong Delta). Trong Trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản. Trang: 86-99.
 9. Nguyễn Thị Kim Hà, Đỗ Thị Thanh Hương (2014). Ảnh hưởng của sự vận chuyển đến stress của cá tra(Pangasianodon hypophthalmus)giống (Study on the effects of transportation on the stress of stripped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerling). Tạp chi Khoa học trường Đại học Cần Thơ, số Chuyên đề Thủy sản. Trang: 178-187.
 10. Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Bùi Văn Mướp, Nguyễn Thanh Phương (2014). Ảnh hưởng của ph lên một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng tôm càng xanh(macrobrachium rosenbergii) (Effects of pH on physiological parameters and growth performance of the giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)). Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số Chuyên đề Thủy sản. Trang: 273-282
 11. Phan Vĩnh Thịnh, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Trọng Hồng Phúc (2014). Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sinh lý và tăng trưởng của cá tra giống(Pangasianodon hypophthalmus) (The effects of temperature on physiological parameters and growth of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)). Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số Chuyên đề Thủy sản. Trang: 292-301
 12. Lam Mỹ Lan, Trần Ngọc Thảo, Đỗ Thị Thanh Hương (2014). Ảnh hưởng của độ mặn lên điều hòa áp suất thẩm thấu và tăng trưởng của cá leo(Wallago attu) (Effects of different salinities on osmotic regulation and growth of Wallago attu)). Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số Chuyên đề Thủy sản. Trang: 319-325.
 13. Phạm Thị Thu Hồng, Nguyễn Thanh Phương (2014). Ứng dụng phương pháp cho ăn gián đoạn trong nuôi cá tra(Pangasianodon hypophthalmus)thương phẩm (Applying mixed feeding schedule for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) at grow-out satge). Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ số 33.Trang: 139-147.
 14. Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Trần Tường Vi (2013). Ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu huyết học và tăng trưởng của cá lóc(channa striata) (Study on the effect of nitrite on hematological parameters and growth of snake head fish (Channa striata)). Tạp chi Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 27 (2013); Trang: 154-160.
 15. Lê Thị Tiểu Mi, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Tran Thi Huong Diem (2013). Hoạt tính men tiêu hóa a-amylase, pepsin và sự tiêu hóa thức ăn theo chu kỳ cho ăn gián đoạn ở cá tra giống(Pangasianodon hypophthalmus) (Effect of restricted feeding regimes on digestive enzyme and nutrient digestibility in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings)). Tạp chi Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 25. Trang: 200-207
 16. Đỗ Thị Thanh Hương, Ngô Tú Trinh (2013). Ảnh hưởng của độ mặn lên điều hòa áp suất thẩm thấu và tăng trưởng của cá lóc(Channa striata) (Effect of different salinities on osmotic regulation and growth of Snake head fish (Channa striata). Tạp chi Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 25.Trang: 247-254.
 17. Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Trần Việt Toàn (2013). Ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên sự điều hòa áp suất thẩm thấu và tăng trưởng của cá rô đồng(Anabas testudineus) (The effect of salinity on osmoregulation and growth of climbing perch (Anabas testudineus)). Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ số 26. Trang: 55-65.

Copyright © 2019 iAQUA-Interdisciplinary Project on Climate change in Tropical Aquaculture. All Rights Reserved. 
College of Aquaculture and Fisheries, Campus 2, Can Tho University 
3/2 street, Xuan Khanh ward, Ninh Kieu Dist., Can Tho City 
Tel: +84292 3830931; Fax: +84292 3830323; Website: iaqua.ctu.edu.vn